LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 64 10 เม.ย. 2564ผลตรวจ “ตรีนุช”รอบ 2 เป็นลบ 10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25 

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง    กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ผู้วิจัย        นายนิษฐิโชค ช่างสาร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีที่ทำวิจัย    2561-2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามมีคุณลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน จำนวน 392 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน จำนวน 327 คน วิเคราะห์เนื้อหาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ SWOT Analysis ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านนโยบาย 3 คน นักวิชาการ 3 คน และผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ผู้วิจัยนำผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) มาปรับเป็นกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ และ ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามมีลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจำนวน 14 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ครูจำนวน 91 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,989 คน และขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านประสิทธิผลและผลการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย หัวหน้าระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน และ หัวหน้าบริหารงาน 4 ฝ่าย จำนวน 4 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ตามขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1)บริหารจัดการสถานศึกษา 2)พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4)พัฒนาบุคลากรครู และ 5)ผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.51) ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เป็นโอกาส คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น/หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการตลอดจนบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมจึงทำให้ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารที่ผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้นักเรียนรับวัฒนธรรมทางสื่อต่างๆ ที่หลากหลายทำให้ละเลยต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย สำหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ครูมีการพัฒนาตนเอง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน มีหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ ครูยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการนิเทศติดตามผล
2) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำกลยุทธ์พัฒนาร่วมกัน มีกลยุทธ์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1.1 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 3.1 เสริมสร้างครูมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 4.1 จัดระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4.2เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม การตรวจสอบกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
3. ผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
3.1 ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์อยู่ในระดับมาก
3.2 ผลการประเมินโครงการ หลังการดำเนินโครงการตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ทั้ง 20 โครงการ อยู่ในระดับมาก
pathaipong 27 ก.พ. 2564 เวลา 16:13 น. 0 39
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^