LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25  08 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ." ให้บุคลากร 5 จังหวัด work from home ลดเสี่ยงโควิด 08 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศ 11 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 08 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 รับสมัคร 5-11 พ.ค.64 ตำแหน่งว่าง 11,703 อัตรา 08 เม.ย. 2564จาก”ผู้อำนวยการ” สู่ตำแหน่ง “หัวหน้าสถานศึกษา” เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร?

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์

usericon

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา     นางพรพิมล วงศ์แสง
ปีที่พิมพ์         2563
บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 22 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนทั้งหมด 1 ห้องเรียน รวม 22 คน พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 50 นาที ใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 เล่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คำราชาศัพท์ จำนวน 17 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 17 ชั่วโมง (รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ด้วย) และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาเป็นดังนี้
    1. ผลหาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.35/88.37 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
    2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6891 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.91
    3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.67, S.D. = 0.54)
Wongsang59 27 ก.พ. 2564 เวลา 15:42 น. 0 53
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^