LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 64 10 เม.ย. 2564ผลตรวจ “ตรีนุช”รอบ 2 เป็นลบ 10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25 

การพัฒนาการอ่านจับใจความ

usericon

วิจัย     : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย     : นางสาวน้ำเพชร เจริญสาริกิจ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
     โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
ปีที่วิจัย    : 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และวิเคราะห์ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) และค่าความเที่ยง ( ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ คือ 80/80 และค่าประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป
3. การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความโดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ
สอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย
คำสำคัญ : การพัฒนาการอ่านจับใจความ/วิธีการสอนแบบ SQ4R/การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

teerut2007 27 ก.พ. 2564 เวลา 14:15 น. 0 30
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^