LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564คุก 10 ปี 80 ด.! จนท.สพฐ. เรียกเงิน 'ครู' แลกให้ผ่านผลงาน-ไม่จ่ายข่มขู่ยัดโทษวินัย 25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
             ของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย        : นางเกสรินทร์ แสงศรี
โรงเรียน         : โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
ปีที่วิจัย        : 2563

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสอบถามครูผู้สอน จำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 222 คน ระยะที่ 2 การออกแบบ และสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 ท่าน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถามครูผู้สอน จำนวน 60 คน ตรวจสอบร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน
ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ความต้องการของการมีส่วนร่วมของครู
ผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและรายด้าน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ครูผู้สอน มีความต้องการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารงานบุคคลมีความต้องการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
    2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านระบบงานและกลไกของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงานของรูปแบบ มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และร้อยละของนักเรียน
ที่มีที่มีพัฒนาการทางการเรียนระดับดีขึ้นไป จำแนกตามพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2561 ทุกด้าน
    4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ketsarinjeed 23 ก.พ. 2564 เวลา 20:43 น. 0 61
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^