LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ 26 ก.พ. 2564สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. 26 ก.พ. 2564จับตา “พีระพันธุ์” คุมศึกษาฯ 26 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ 26 ก.พ. 2564รร.เอกชน 524 โรง ยอมคืนค่าธรรมเนียมอื่นมูลค่า 561ล้านบาทให้ผู้ปกครอง

ปรีดา ศรีโยม

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้วิจัย ปรีดา ศรีโยม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง
จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
    
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา 3) ทดลองใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน จำนวน 3 เล่ม 2) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 15 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) จำนวน 20 ข้อ
5) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ การทดสอบค่า t (Dependent samples T–test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

    ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-
ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)
เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่ามีปัญหาที่พบคือ พัฒนาการการเรียนรู้ในด้านสติปัญญา (ความสามารถทางภาษา) และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการต้องการสื่อพัฒนาด้านการใช้ภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
และสื่อที่นักเรียนต้องการก็คือหนังสือภาพและเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวพบเห็นอยู่เป็นประจำมาใช้ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ครูผู้สอนต้องการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในการพัฒนาความสามารถทางภาษา
    2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน
ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา มีสาระประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการสอน จำนวน 3 เล่ม ประกอบหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยผักสดรสดี หน่วยของใช้น่ารู้ หน่วยผลไม้แสนอร่อย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/84.40 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้
    3. ผลการทดลองใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐานประกอบการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา ได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.80/84.40 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้
3.1 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน ที่ได้เรียนด้วยหนังสือภาพ ชุด
ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
    4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ประกอบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา โรงเรียนเทศบาล๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=2.92, S.D.=0.25)


kwan.pikkaju 23 ก.พ. 2564 เวลา 18:08 น. 0 13
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^