LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี

usericon

บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล แม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) แหล่งข้อมูลการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูและบุคลากร จำนวน 28 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 204 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินด้าน กระบวนการ และแบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจของครูและบุคลากร และ ผู้ปกครองนักเรียน แบบบันทึกการแสดงดนตรีของนักเรียน และแบบสำรวจพฤติกรรมคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
    1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น ว่าโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริม สุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อม (context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสมควรที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป คือ การวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนดซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและ ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสมควร ดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า
        4.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีร้อยละ 82.24 สามารถแสดง ดนตรีทั้งแบบเล่นเดี่ยวและแบบวงได้ ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านดนตรีพบว่า มีจำนวน นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 สามารถแสดงดนตรีได้ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
4.2 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ร้อยละ 86.94 มีพฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการ ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
4.3 ครู บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากการประเมินผลผลิตทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ การประเมินความสามารถด้านดนตรี ของนักเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 4 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ในปีต่อไปและขยายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล
s5510380142 20 พ.ย. 2563 เวลา 15:21 น. 0 32
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^