LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

usericon

ชื่อผลงาน        การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562
ผู้ประเมิน        นางสาวสุรัสวดี บุญติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักม่วง
ปีการศึกษา        2562

บทสรุปผู้บริหาร

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารและตัวแทนครู) ครู จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 73 คน และผู้ปกครอง จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินสภาวะแวดล้อม แบบประเมินปัจจัยนำเข้า แบบประเมินกระบวนการ และแบบประเมินผลผลิต ประเด็นประเมินความพึงพอใจ ส่วนประเด็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใช้คะแนนผลการประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (x-bar) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
    1.ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar= 4.90) ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( x-bar= 3.50) ซึ่งสมควรที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป คือ การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
    2.ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.92) ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (x-bar= 3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการ
    3.ผลการประเมินกระบวนการ (Process) พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.86) ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 ด้านกระบวนการ (Process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (x-bar=3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด
    4.ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า
    4.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561
    4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.82) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (x-bar= 3.50)
    4.3 ครูมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.88) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (x-bar=3.50)
    4.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar= 4.76) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (x-bar=3.50)
    จากการประเมินผลผลิตทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปีการศึกษา 2562 และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 2 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักม่วง ในปีต่อไป และขยายโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^