LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2564สพฐ.ชี้โควิดเป็นเหตุปรับข้อสอบเข้าม.1และม.4 20 ม.ค. 2564“อัมพร” ชี้ !!! ร.ร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน  20 ม.ค. 2564ครูค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา  20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 2564วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2564 20 ม.ค. 2564นายกฯ สั่งหารือเงินช่วย ขรก. พนง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือน “เราชนะ” 19 ม.ค. 2564ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐ เฮลั่น ! บิ๊กตู่ เตรียมให้เงินช่วยเหมือนโครงการเราชนะ 19 ม.ค. 2564สช.เพิกถอนใบอนุญาต 'รร.นอกระบบ'ในกทม.609แห่ง 19 ม.ค. 2564การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

การนิเทศเพื่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

usericon

การนิเทศเพื่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ความเป็นมา
การศึกษารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 43.14 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 56.36 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.12 และกลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.39 ส่วนการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละต่ํากว่าระดับประเทศ กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่าระดับประเทศ และกลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่าระดับประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ระดับประเทศ กับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1 สาระการเรียนรู้ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่าระดับประเทศ
3 สาระการเรียนรู้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , 2562)
การวางแผนการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลมุ่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้วางแผนการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไว้ดังนี้ ใช้นโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)
การนเิทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหลักการแนวคิด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2. การวางแผนการนิเทศ 3.การสร้างสื่อและ เครื่องมือนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. การปฏิบัติการนิเทศโดยเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการยกระดับ 5.การประเมินและรายงานผล
โดยมีกิจกรรมการนิเทศดังน้ี
1. การประชุม สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานก่อนการนิเทศ เพื่อ่ให้เข้าใจตรงกัน
2. การให้คําปรึกษาแนะนํา ชี้แนะ ช่วยเหลือ แบบ Coaching & Mentoring Lesson Study
3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude)
4. การสัมมนาของศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
5. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจากประธานเขตคุณภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6. มีการสาธิตการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่จัดสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซง่ึ เป็นกิจกรรมสําคัญของแต่ละเขตคุณภาพ การเรียนรู้หรือเลียนแบบจาก ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง
7. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน จัดทําเป็นปฏิทิน และออกนิเทศให้ตรงตามปฏิทิน ซึ่งเป็นเทคนิคการ นิเทศเพื่อช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศบนพื้นฐาน วัตถุประสงค์ร่วมกันคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และใหก้ ารพัฒนาระบบนิเทศติดตามรูปแบบ N2I (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1, 2562) เป็นการนิเทศด้วย ICT โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ หลากหลาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ได้แก่
1. เครือข่ายการนิเทศ (Networking)
- Digital Network (เครือขา่ ยดิจิตัล) โดยใช้โปรแกรม AMSS++ ในการดําเนินงานและ
การปฏิบัติราชการ การใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM ในการประชุมออนไลน์และนิเทศออนไลน์ การใช้แบบฟอร์ม ออนไลน์ เช่น google form / Microsoft form ในการสํารวจ รายงานและประเมินผลการดําเนินงานรวมถึง การสร้างแบทดสอบออนไลน์ การใช้สื่อ Social Media เช่น Line, Facebook, Fan Page Facebook, website หรือ Digital Platform อื่น ๆ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
- School Network (เครือข่ายโรงเรียนหรือเขตคุณภาพ) วางแผนและดําเนินงานร่วมกับ เขตคุณภาพ ร่วมกับองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. มีการประสานความร่วมมือและดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด บริษัทเอกชน มีการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและเป็นแบบอย่างได้ เช่นเขต พื้นที่ที่ประสบความสําเร็จด้านการพัฒนาวิชาการ ด้านการนิเทศ
- Teacher Network (ชมรมวิชาการ) จํานวน 12 ชมรม การสร้างเครือข่ายครูแกนนํา ด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่าย PLC ของศึกษานิเทศก์ – ครู
2. ข้อมูลสารสนเทศ (Information)
- Based-Line Information การจัดทําวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานด้านมาตรฐานชาติ /
นโยบายรัฐบาล / กระทรวง / สพฐ. การจัดทําวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา การจัดทําวิเคราะห์ ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
- Developed Information การจัดทําวิเคราะห์ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์
- Conclusion Information การรายงานผลการนิเทศตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ กลมุ่ นิเทศฯ และรายงานผลการนิเทศรายบุคคลตาม ID Plan การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย มาตรฐานตัวชี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัด การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิ ารต่อการ ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
3. การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspiration)
- Coaching & Mentoring Supervising Techniques การจัดประชุมนิเทศสัญจร การ
นิเทศติตตามการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิคการนิเทศที่หลากหลาย

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตั้งเป้าหมายให้ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิมร้อยละ 3 ทุกวิชา มีระยะเวลาในการดําเนินการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563
ผลการดําเนินงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจําปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 2563) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจําปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.89 ซึ่งต่ํา กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมในระดับประเทศ 37.94 เมื่อพิจารณาตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบ ดังนี้ ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.85 ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.43 คณิตศาสตร์ มี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.91 และวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.35
ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จํานวน 3 ปี การศึกษา (2560 – 2562) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่าในระดับเขตพื้นที่นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด โดยในปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.36 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ําที่สุด ในปีการศึกษา 2562 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.43 และ 32.91 ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จํานวน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561-2562 มีผลดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละ ลดลง 5.51 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.96 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 2.47 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการ ทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.77 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในภาพรวม ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.92
จํานวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 50 ขึ้นไป จํานวนและร้อยละของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนที่มี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไปมากที่สุด คือร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อย
ละ 15.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รอ้ ยละ 13.61 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อย
ละ 10.76
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีที่แล้วทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบ ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับประเทศโดยรวมพบว่ามี คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ของ นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับประเทศ โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระการ เรียนรู้หลัก ทั้งนี้เป็นเพราะมีการกําหนด MOU ระหว่างโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการยกระดับ กําหนดจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบนิเทศติดตามรูปแบบ N2I จากการร่วมมือของทุกฝ่ายทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
เอกสารอ้างอิง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สํานักงาน. (2562) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561. กลมุ่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สํานักงาน. (2562) คู่มือการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 . กลมุ่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สํานักงาน. (2563) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561. กลมุ่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา.
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงาน. (2562) แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
pickdemo 24 ต.ค. 2563 เวลา 11:28 น. 0 125
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^