LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2564หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีอยู่ 2 สาย คือ  18 ม.ค. 2564เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน 18 ม.ค. 2564การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ 18 ม.ค. 2564รื้อจัดสรรงบฯศธ."ครูตั้น"ลั่นตัดงบฯสร้างตึกรร.ขนาดใหญ่ 18 ม.ค. 2564ยัน เปิดเทอม 1 ก.พ.นี้ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ 18 ม.ค. 2564"บอร์ดกพฐ." แนะปรับตัวชี้วัดประเมินผลการเรียนเทอม 2 ใหม่หมด ให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด 18 ม.ค. 2564“วันครู 64” เลี่ยงโควิดจัดผ่านออนไลน์ นายกฯ ชี้การศึกษามีคุณภาพอยู่ที่แม่พิมพ์ 17 ม.ค. 2564ด่วนที่สุด! เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ 17 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ สมัคร 18-22 มกราคม 2564 17 ม.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564

บทความโรงเรียนคุณธรรม

usericon

บทความโรงเรียนคุณธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ .................................................................................................................................................
นายกฤต เจนการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑


    โครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการดำเนินงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓” ขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและ ทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ อย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียน ในสังกัดได้รายงานการประเมินตนเองในระดับ ๑ ดาว ครบทุกโรงเรียน จำนวน ๑๑๙ โรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    ในช่วงของปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เราจะเห็นได้ว่าในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทำการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนดีมีที่ยืน) เป็นจำนวน ๑๗ โรงเรียน ซึ่งการพัฒนาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ของโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านมามีจำนวน ๔๖ โรงเรียน รวมแล้วมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว พร้อมได้รับการประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓ โรงเรียน นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังได้กำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” (๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม) โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก“๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร จำนวน ๑๑ คน และประเภทครู จำนวน ๔๑ คน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องให้สมกับคุณความดีที่ได้สะสมและกระทำมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมืองด้วยการประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียน ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
    แนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างความดีทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ให้คนภายนอกได้รับรู้ พร้อมกับร่วมภาคภูมิใจ ในความดีที่ได้กระทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ตั้งเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ว่าเราจะยกระดับคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ได้มากที่สุด และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสและรางวัลแห่งการทำความดี อย่างภาคภูมิใจ
pickdemo 24 ต.ค. 2563 เวลา 11:19 น. 0 261
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^