LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2564หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีอยู่ 2 สาย คือ  18 ม.ค. 2564เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน 18 ม.ค. 2564การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ 18 ม.ค. 2564รื้อจัดสรรงบฯศธ."ครูตั้น"ลั่นตัดงบฯสร้างตึกรร.ขนาดใหญ่ 18 ม.ค. 2564ยัน เปิดเทอม 1 ก.พ.นี้ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ 18 ม.ค. 2564"บอร์ดกพฐ." แนะปรับตัวชี้วัดประเมินผลการเรียนเทอม 2 ใหม่หมด ให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด 18 ม.ค. 2564“วันครู 64” เลี่ยงโควิดจัดผ่านออนไลน์ นายกฯ ชี้การศึกษามีคุณภาพอยู่ที่แม่พิมพ์ 17 ม.ค. 2564ด่วนที่สุด! เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ 17 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ สมัคร 18-22 มกราคม 2564 17 ม.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564

การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.ดอยสะเก็ด

usericon

ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้วิจัย :    นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส
ปีที่พิมพ์ :    2563

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินโครงการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูและบุคลากร จำนวน 22 คน วิทยากร จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน และผู้เรียน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 12 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามสำหรับ ครูและบุคลากร วิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 ฉบับ และแบบบันทึกการสนทนาสำหรับผู้เรียน จำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้สนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้เรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ตามกรอบการประเมินโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ
    ผลการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
            1. ผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่กับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 สภาพปัญหาของชุมชน ความต้องการของสถานศึกษา ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้
2. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ตัวชี้วัดด้านบุคลากรดำเนินโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ส่วนตัวชี้วัดด้านงบประมาณดำเนินโครงการโดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อดำเนินโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ส่วนในด้านหลักสูตร สื่อ และเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ และด้านอาคารสถานที่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้
3. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ด้านการพัฒนาครู บุคลากร และวิทยากรดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มผู้เรียน
4. ผลการประเมินโครงการด้านด้านผลผลิต (Product) พบว่า ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการโครงการ และด้านการพัฒนาครู บุคลากร และวิทยากรดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ส่วนด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มผู้เรียน ส่วนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นั้นพบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยในรายการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างงาน และสร้างอาชีพได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ / ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน / หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ / รูปแบบ CIPP Model
seiya.kom 24 ต.ค. 2563 เวลา 04:55 น. 0 230
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^