LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2564หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีอยู่ 2 สาย คือ  18 ม.ค. 2564เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน 18 ม.ค. 2564การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ 18 ม.ค. 2564รื้อจัดสรรงบฯศธ."ครูตั้น"ลั่นตัดงบฯสร้างตึกรร.ขนาดใหญ่ 18 ม.ค. 2564ยัน เปิดเทอม 1 ก.พ.นี้ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ 18 ม.ค. 2564"บอร์ดกพฐ." แนะปรับตัวชี้วัดประเมินผลการเรียนเทอม 2 ใหม่หมด ให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด 18 ม.ค. 2564“วันครู 64” เลี่ยงโควิดจัดผ่านออนไลน์ นายกฯ ชี้การศึกษามีคุณภาพอยู่ที่แม่พิมพ์ 17 ม.ค. 2564ด่วนที่สุด! เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ 17 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ สมัคร 18-22 มกราคม 2564 17 ม.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน

usericon

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย:        นางสาวสุมล เขียวอุ้ย
ปีที่วิจัย :        2560

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung
2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
ชุด Discoveries…Phatthalung 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญาใน
การอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries… Phatthalung กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดDiscoveries… Phatthalung กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 30 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries… Phatthalung กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)    5) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6) แบบสำรวจ
ความสนใจหัวข้อเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ 7) แบบประเมินการอ่านโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาก่อนและหลังการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 8) แบบบันทึกการอ่านบอกความคิดออกมาดังๆ

สรุปผลการวิจัย
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung สรุปผลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1.    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
อภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) คำแนะนำในการใช้บทเรียน 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วย 4) ด้านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5) ด้านการออกแบบ 6) ด้านการจัดการ เรียกว่า META Model มี 4 ขั้น คือ จัดการก่อนปฏิบัติงาน
(M) ขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน (E) ขั้นฝึกฝนหลังปฏิบัติงาน (T) และขั้นประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ่งผลการทดลองในชั้นเรียนผู้วิจัยพบว่าแผนการเรียนรู้ภายใต้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่นำมาใช้ได้ซึ่งเป็นไปตามสุมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2.    คะแนนความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
ชุด Discoveries…Phatthalung สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 และผู้วิจัยพบว่ามีผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในระดับตีความและสรุปความดีขึ้น
3.    ความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
ชุด Discoveries…Phatthalung สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 และผู้วิจัย พบว่ามีผลให้นักเรียนมีการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการถามคำถามและการกำหนดวัตถุประสงค์มากขึ้น
4.    ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ชุด Discoveries…Phatthalung อยู่ในระดับ
พอใจมาก

ksumon53 21 ต.ค. 2563 เวลา 14:03 น. 0 96
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^