LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รายงานประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนผังปาล์ม 2

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้รายงาน นายศรีภูมิ ชาญเดช
     ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 2
ปีที่รายงาน 2563
ระยะเวลาการประเมิน : ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563
    
    รายงานผลการประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 การประเมินใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) กลุ่มประชากรประกอบด้วย ครู จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 159 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จำนวน 256 คนรวมทั้งสิ้น 463 คน เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 239 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 18 คน (ไม่รวมครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษและวิทยากรท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัด) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) ผู้ปกครอง จำนวน 109 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังขาดทักษะการอ่านแบบสอบถาม) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.901 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.856 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.831 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.822 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการใน 5 กิจกรรม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.897 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    
    ผลการประเมินพบว่า
    1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = .61) ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .63) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = .58) รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = .54) ทั้ง 2 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. การประเมินกระบวนการของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = .57) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .66) ทั้ง 3 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4. การประเมินผลผลิตของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = .56) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .66) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = .52) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = .60) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = .65) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
sriphump2 13 ก.ย. 2563 เวลา 10:03 น. 0 42
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^