LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        :    การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ          โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย        :    นางวธัญญา เตชะศรี
โรงเรียน         :     โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย        :     2562

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสอบถามครูผู้สอน จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน (ไม่นับรวมครูผู้สอนและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 181 คน ระยะที่ 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 ท่าน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถาม ครูผู้สอน จำนวน 15 คน ตรวจสอบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน (ไม่นับรวมครูผู้สอนและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน) ครูผู้สอน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า
    1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ความต้องการของการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
    2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านระบบงานและกลไกของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงานของรูปแบบ พบว่า มีด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงานของรูปแบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านระบบงานและกลไกของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงานของรูปแบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก และร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^