LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะห

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
         หาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5ปี)
ผู้วิจัย        สุชาดา หมื่นศรีแกม
หน่วยงาน        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา        2562

บทคัดย่อ

    รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) จำนวน 20 แผน 2) แบบทดสอบแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 2) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนและหลังทดสอบการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคะแนนรวม คะแนนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t – test) แบบPaired -Samples t-test และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ผลการวิจัยพบว่า
        1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.64/93.33 ตามเกณฑ์ 80/80
        2. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) อยู่ในระดับมากร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^