LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย        นางสาวรุสนา ลีเดร์
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ปีการศึกษา        2562
บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา
        ผลการวิจัยพบว่า
        1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่นักเรียนต้องการพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนมีความรู้ บรรยากาศ
ในการเรียน สนุกสนาน นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
        2 ผลการพัฒนารูรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 76.86/75.00 ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.72/80.56 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีค่าเท่ากับ 81.04/80.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน
ได้ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 83.73/82.07 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
nanajungt4 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:10 น. 0 32
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^