LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรร

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
    จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน
ผู้ศึกษา    พรณิภา หลินภู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ
    อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ปีที่ศึกษา    2562

บทคัดย่อ
    
    การศึกษาเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก ปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) จำนวน 25 แผน และแบบทดสอบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) ก่อน และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่า t–test
ผลการศึกษาพบว่า
1. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 62.50 และหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 87.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 9.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 คิดเป็นร้อยละ 63.00 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 13.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.47 คิดเป็นร้อยละ 88.00
1.2 ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 9.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 คิดเป็นร้อยละ 64.00 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 13.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 คิดเป็นร้อยละ 87.33
1.3 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 8.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 คิดเป็นร้อยละ 59.00 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 13.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 คิดเป็นร้อยละ 87.00
1.4 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 9.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.47 คิดเป็นร้อยละ 64.00 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเท่ากับ 12.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 คิดเป็นร้อยละ 86.00 ตามลำดับ
        2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หลังการทำกิจกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2oed.ponkaow 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:04 น. 0 32
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^