LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย    นางพีรดา บุญเรือง
ปีที่วิจัย 2561
บทคัดย่อ
    การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ประเมินการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก ได้ห้อง ป.1/3 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการ ทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ (Questioning : Q) 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection : C) 3) การจัดการข้อมูล (Management : M) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis : A) และ 5) การสรุปข้อมูลเพื่อหาคำตอบ (Summary : S) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องการให้พัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มและการทำแบบฝึกหัด บทเรียนมีภาพสีสันสดใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 72.22/70.00 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 78.67/76.50และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 80.78/80.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คนได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.96/86.25 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินรูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์ของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
bjeim2520 31 ส.ค. 2563 เวลา 02:57 น. 0 45
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^