LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ

usericon

หัวข้อ    การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำ
    ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางธิติยา หมั่นนิยม
หน่วยงาน    โรงเรียนบัวงามวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์         2562

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ แฮร์โรว์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ แฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวงามวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35 คน จาก 5 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าความเหมาะสม 4.44 ถึง 4.78 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.25 ถึง 0.58 ค่าอำนาจจำแนก 0.22 ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ แบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 0.30 ถึง 0.83 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/82.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียน รู้เท่ากับ 0.7133 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7133 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.33
4. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาวบัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35)
สรุป การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ ชุดฟ้อนสาว บัวงามลำเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏศิลป์และการประดิษฐ์ท่ารำ ทำให้เกิดความคิดใหม่ริเริ่มและสามารถนำทักษะนั้นมาสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงคงอยู่สืบไป
mradd_26 30 ส.ค. 2563 เวลา 23:37 น. 0 36
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^