LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิทย์ ม.1 ปาลิดา

usericon

ชื่อเรื่อง    ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับ
        บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
        ปีที่ 1 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่วิจัย    โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ปีการวิจัย:    2561
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL)ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL)ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ(5)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 5 ชนิดดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้บทเรียนออนไลน์ จำนวน 23 แผน 2)บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4)แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และค่าทดสอบที (t-test dependent)
    ผลการวิจัย พบว่า
        1.ประสิทธภาพการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 88.26/85.36
        2.ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.69 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.00
        3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4.ความสามารถในแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        5.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5Es+PBL) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^