LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิทย์ ม.1 ปาลิดา

usericon

วิจัยเรื่อง:        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102)
            สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย:        นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่วิจัย:    โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
            สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย:        2562

บทคัดย่อ

    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4)เพื่อประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากโดยใช้หน่วยโรงเรียนในการสุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในทดลองใช้มี 6 ชนิด ดังนี้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 แผน 2)ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบคู่ขนาน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบคู่ขนาน 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 5)แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ข้อ และ 6)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที และค่าดัชนีประสิทธิผล
    ปรากฏผลการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
    1.สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปรากฏผลดังนี้
        1.1สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
        1.2ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูประจำวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขตคุณภาพที่มีขนาดปานกลางอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 9 คน มีความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 21102) ในภาคเรียนที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    2.การพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปรากฏผลดังนี้
        2.1ความเหมาะสมของรูปแบบโครงงานเป็นฐานอย่างง่าย “นักวิทยาศาสตร์น้อย” (PAKIDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูประจำวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
        2.2ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดหยุ่นระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามความยาวของเนื้อหา
        2.3ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 81.69/81.73
    3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปรากฏผลดังนี้
        3.1ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6871 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.71
        3.2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3.3ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3.4จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับมาก
        3.5ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
    4.ผลประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ว 21102) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: วิจัยและพัฒนา, รูปแบบการจัดการเรียนรู้, รูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, จิตวิทยาศาสตร์, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^