LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา สรุปรายชื่อผู้สมัครใจ ไปบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 54 อัตรา 04 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เผยรายชื่อ 3 โรงเรียน ใช้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563

ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
     เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
ชื่อผู้วิจัย    ธันยากร แพกุล
ปีที่ศึกษา    2562
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อศึกษาแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจำนวน 18 คน นักเรียนจำนวน 166 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 166 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สำหรับครู สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบริบท พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต
4.1 ด้านผลผลิตจาการสอบถามครู พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4.2 ด้านผลผลิตจาการสอบถามผู้ปกครอง พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4.3 ด้านผลผลิตจาการสอบถามนักเรียน พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4.4 ด้านผลผลิตจาการสอบถามครู พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4.5 ด้านผลผลิตจาการสอบถามผู้ปกครอง พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4.6 ด้านผลผลิตจาการสอบถามนักเรียน พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
5. ด้านผลกระทบ
5.1 ด้านผลกระทบจาการสอบถามครู พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
5.2 ด้านผลกระทบจาการสอบถามผู้ปกครอง พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
5.3 ด้านผลกระทบจาการสอบถามนักเรียน พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
6. ด้านประสิทธิผล พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
7. ด้านความยั่งยืน พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
8. ด้านถ่ายโยงความรู้ พบว่าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
t_school5 02 ส.ค. 2563 เวลา 15:25 น. 0 26
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^