LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา สรุปรายชื่อผู้สมัครใจ ไปบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 54 อัตรา 04 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เผยรายชื่อ 3 โรงเรียน ใช้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563

บริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
ชื่อผู้วิจัย    ธันยากร แพกุล
ปีที่ศึกษา    2562
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดเรียนรู้ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 4) เพื่อประเมินผลปรับปรุง รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจำนวน 18 คน นักเรียนจำนวน 166 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบ ทดสอบก่อนการจัดอบรม แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ต้องมีการบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเร่งพัฒนาทั้งคน วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อทำงานได้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นไปที่การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการเรียนการสอนที่นักเรียนมีโอกาสเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งควรใช้แนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมตัวของครู มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพผู้เรียน
2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) รูปแบบ (PSPE Model) ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 4) การขยายผล การประเมินความเหมาะสมรูปแบบภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 7.94 และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.39 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการอบรม พบว่าคะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การประเมินผลรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
1) ประเมินการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning อยู่ในระดับมาก
2) ประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3) ประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4) ระดับพฤติกรรมนักเรียนตามทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
t_school5 02 ส.ค. 2563 เวลา 15:15 น. 0 24
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^