LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา สรุปรายชื่อผู้สมัครใจ ไปบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 54 อัตรา 04 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เผยรายชื่อ 3 โรงเรียน ใช้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563

รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

usericon


ชื่อเรื่อง        รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย            นายสยามรัฐ กำไลนาค
ตำแหน่ง        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน    โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)เทศบาลนครนครราชสีมา
ปีการศึกษา        2562

บทคัดย่อ


        การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครู จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีปัญหาในด้านบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นระบบและมีรูปธรรมชัดเจน และมีปัญหาในด้านการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและขาดความสมบูรณ์ในเชิงองค์ความรู้
    2. การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษารูปแบบและการวิเคราะห์รูปแบบการบริหาร โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้บริหารและครูคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงคุณภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการวางแผนแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจากข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้ศึกษา ได้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (PSA2RI Model) มีปัจจัยนำเข้าในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 1) นโยบายการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Policies) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาประกอบด้วย นโยบายการศึกษาของชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย และนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) มาตรฐานและตัวชี้วัด (Standard & Indicators) ได้แก่ มาตรฐานและตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การบริหารจัดการความรู้ (Administrative) กรอบองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ 4) ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ (Resource) ได้แก่ งบประมาณและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้สำหรับนักเรียน 5) การบูรณาการ (Integration) 6) การปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม (Relationship & Participation) และ 7) การนำรูปแบบการบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Implement) ซึ่งการขับเคลื่อนการบริหารงานตามรูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อาศัยการ บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ขับเคลื่อนร่วมกับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้อาศัยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานตามกรอบการทำงานของวงจรเดมิ่งคือการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดเป้าหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ 3 ด้านได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านการจัดการโรงเรียนและด้านผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. ผลการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยในการเตรียมการได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ได้ประชุมนัดหมายกับครูผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นคณะทำงานของโรงเรียน เพื่อชี้แจงถึงกำหนดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติ ในขั้นการดำเนินการโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันจัดการความรู้และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูในระหว่างการทำงาน ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมในการพัฒนา และในการดำเนินการ มีการตรวจแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้ศึกษาตรวจสอบร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ พบว่า คณะทำงานได้ปฏิบัติงานครบกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินกิจกรรมในเรื่องใดก็ตามครูมีการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาทำให้ครูมีความมั่นใจการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทำให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้เต็มศักยภาพตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร และทิศทางที่โรงเรียนกำหนด
4. การประเมินและปรับปรุง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64) 2) ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.49) และ 3) ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการดำเนินงานโดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัด และการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยการประชุมให้ความรู้และทบทวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุมการดำเนินงานของครูให้สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในการปฏิบัติแก่ครูได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงส่งผลให้การกำกับ ติดตามเป็นไปตามที่กำหนดไว้ คณะทำงานของโรงเรียนและครูสามารถดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกระบวนการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
toytoy2319 01 ส.ค. 2563 เวลา 21:32 น. 0 31
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^