LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เผยรายชื่อ 3 โรงเรียน ใช้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โรงเรียนดอนยางวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 3-17 ส.ค.2563

การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.1

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
    ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
    การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562
ผู้ประเมินโครงการ นางสาววริศศรุตา ตามตะคุ
หน่วยงาน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 กับผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบผลการประเมินจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยยึดรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามรูปแบบแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 123 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมิน พบว่า
    1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 2 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านมีความจำเป็น และสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X=4.40) ข้อ 5 วัตถุประสงค์โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านได้ระบุถึงการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (X=4.40) และข้อ 4 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านเป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา (X=4.34)
    2. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X=4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 10 มีการประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บริหาร (X=4.42) ข้อ 9 มีการประชุมครูเพื่อจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านเสนอเข้าแผนของโรงเรียน (X=4.26) และข้อ 2 สถานที่ที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการอ่านเหมาะสม (X=4.16)
    3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X=4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 6 มีการจัดกิจกรรมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร (X=4.28) ข้อ 13 มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่าน และกิจกรรมในตอนสิ้นปีการศึกษา (X=4.26) และข้อ 15 มีการใช้ผลดำเนินงานเพื่อการวางแผนของปีต่อๆ ไป (X=4.24)
    4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 9 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (X=4.48) ข้อ 1 มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตร และข้อ 8 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (X=4.38)
5. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2562 กับผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบผลการประเมินจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ ผลปรากฏดังนี้
    5.1 เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านในปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินด้านการอ่านในปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (X=5.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (X=5.78) และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (X=5.07)
    5.2 เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านจำแนกตามกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 12 กลุ่มโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ระหว่าง 64.21 ถึง 78.63 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มโรงเรียน พบว่า กลุ่มโรงเรียนภูหลวง (X=78.63) รองลงมา คือ กลุ่มเขาใหญ่ (X=78.39), กลุ่มเมืองสูงเนิน (X=77.41), กลุ่มหนองสาหร่าย (X=75.64), กลุ่มกลางดง (X=71.71), กลุ่มคุรุมิตร (X=70.37), กลุ่มจตุรมิตร (X=70.18), กลุ่มมะเกลือ (X=69.30), กลุ่มปากช่อง (X=69.14), กลุ่มพญาสี่เขี้ยว (X=67.01), กลุ่มลำตะคอง (X=66.47), และกลุ่มกุดจิกนากลาง (X=64.21) ตามลำดับ
    5.3 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยภาพรวมระดับประเทศ อยู่ในระดับดี (X=70.66) เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ระดับศึกษาธิการภาค (X=71.36) รองลงมา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (X=71.26), ระดับจังหวัด (X=70.63), และระดับสังกัด (X=70.00) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
        5.3.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ระดับศึกษาธิการภาค (X=69.57) รองลงมา ระดับจังหวัด (X=68.73), ระดับประเทศ (X=68.50), ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (X=68.09), และระดับสังกัด (X=67.49)
        5.3.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (X=74.43) รองลงมา ระดับศึกษาธิการภาค (X=73.14), ระดับจังหวัด (X=72.53), ระดับประเทศ (X=72.81), และระดับสังกัด (X=72.51)
warissaruta 01 ส.ค. 2563 เวลา 13:18 น. 0 37
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^