LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โรงเรียนดอนยางวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 3-17 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โอนค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1และ 2 กลับคืน สพฐ.

การพัฒนาชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ
    ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs
ผู้ศึกษา         นางมัญชลา มั่งมี
ที่ทำงาน    โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ปีที่ศึกษา    2562

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา จำนวน 5 หน่วยการเรียน 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t-test)
สรุปผลการศึกษา
1. ชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน จำนวน 5 หน่วยการเรียน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 80.25/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 นั่นหมายความว่า ชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs จำนวน 5 หน่วยการเรียน มีประสิทธิภาพและ
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.65 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 65
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน และ 8.25 คะแนนตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีผลการทดสอบค่า t (t-test) เท่ากับ 13.96 นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs ว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี GPAS 5 STEPs
อยู่ในระดับมากที่สุด
suvimon2528 29 ก.ค. 2563 เวลา 10:19 น. 0 33
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^