LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา 08 ส.ค. 2563ยอดสมัครสอบครูผู้ช่วย 1.5แสน สาขาปฐมวัยสุดฮิตมากที่สุด 2หมื่น 08 ส.ค. 2563ตอบข้อซักถาม การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 08 ส.ค. 2563สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สมัคร 17-23 ส.ค.2563 08 ส.ค. 2563ด่วนมาก! ที่ ศธ 04009/ว 4264, 4265 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูฯ ปี 2563 08 ส.ค. 2563เร่ง "สมศ."ตั้งประธานบอร์ดคนใหม่  สะสางภารกิจทั้งเก่าและใหม่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่องที่ศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา นางสาววลัยลักษณ์ มูสิกสง
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
3.เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
4.เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปลักคล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิก จำนวน 10 แผน ใช้เวลาสอนรวม 20 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.33–0.73 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21–0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ จำนวน 4 ของ ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.42–0.56 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.38–0.71 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามร่วมกับวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1.การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยโดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามร่วมกับวงจรการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
2.ประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า E1 /E2 เท่ากับ 77/56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3.ประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 60.71 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 71
4.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม ผู้เรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา ผู้เรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ผู้เรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และผู้เรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลำดับ
6.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน 5E ร่วมกับผังกราฟฟิกในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=66, S.D. =0.51)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^