LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

usericon

การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้
        แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
        เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา        นางสาวจรัสศรี รัตนมาศ
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ปีที่ศึกษา     2560

บทคัดย่อ
    
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 2.1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 2.2) ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 2.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 2.4) เจตคติในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (4) แบบทดสอบข้อเขียนวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จำนวน 4 ข้อ และ (5) แบบสอบถามเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ
    จากการศึกษาพบว่า ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการรวมมือและสามารถแก้ปัญหาได้ โดยผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลายจนก่อให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยง 4 ด้าน คือ 1) ตระหนักความสำคัญของการเชื่อมโยง 2) สามารถเข้าใจถึงวิธีการที่จะสร้างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 3) สามารถขยายความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ และ 4) สามารถระลึกถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งการเกิดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการร่วมมือ ดังนี้ ได้แก่ 1) ทบทวนความรู้เดิม 2) การแสวงหาความรู้ใหม่ 3) การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม + เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกลุ่ม+ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5) การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน + เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ7) การประยุกต์ใช้ความรู้
    ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.875 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.2 แสดงว่า ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88/83.2
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 13.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.05 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 24.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.66 ซึ่งจะพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ผลการประเมินทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หลังจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 7.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.34 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 16.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.83 และเมื่อทดสอบค่า t – test ของคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถส่งเสริมทักษะในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. เจตคติในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.64)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^