LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

usericon

การศึกษาเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นางสาวจรัสศรี รัตนมาศ
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ปีที่ศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ด้วยเพราะผู้วิจัยสอนจำนวน 5 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นห้องเรียนเดียวที่คละความสามารถ
ส่วนห้องอื่น ๆ ที่สอนเป็นนักเรียนโปรแกรมพิเศษ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม (2) แบบประเมินความสอดคล้องเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ว
ยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
จากการศึกษาพบว่า (1) เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพ 84.25/82.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
75/75 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^