LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2563สพม.25 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา สมัคร 8-16 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา สมัคร 1-9 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารฯ 03 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตราด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถ

usericon


ชื่อเรื่อง         รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย         มานพ รอดสม
ชื่อหน่วยงาน     โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย         2562

บทคัดย่อ

    รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) ประเมินรูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
    ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีความต้องการใช้รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2) รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นโดยนำเอาแนวคิดตามทฤษฎีกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามาประยุกต์ เป็นรูปแบบการสอนใหม่ มีชื่อว่า “IUDCLC Model” มีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 ขั้นตอนได้แก่ 1)ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน(Importing) 2) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) 3) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา(Devising a Plan) 4) ขั้นดำเนินการตามแผน(Carrying out the Plan) 5) ขั้นตรวจสอบ(Looking Back)และ 6) ขั้นสรุป (Conclusion) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านคณิตศาสตร์ ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องการให้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มและการทำแบบฝึกหัด บทเรียนมีภาพสีสันสดใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล(Individual Tryout) เท่ากับ 78.67/76.67 ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.67/78.52 และค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 82.67/81.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คนได้ค่าประสิทธิ ภาพ E1 / E2 เท่ากับ 83.29/81.76 และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลการประเมินรูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด
krupeer 23 พ.ค. 2563 เวลา 21:06 น. 0 14
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^