LASTEST NEWS

08 เม.ย. 2563ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทันที ไม้ต้องรอเมล์ 08 เม.ย. 2563ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วยใช้ข้อสอบภาค ก ของก.พ. 08 เม.ย. 2563ด่วน! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การก้าวสู่ห้องเรียนโลกอนาคตด้วย Google Classroom ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ผ่านรับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563นายกฯไฟเขียว ศธ.ซื้อ"แท็บเล็ต" แจกนักเรียน รองรับเรียนสอนทางออนไลน์  08 เม.ย. 2563"ณัฏฐพล"เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี63เป็น1ก.ค. 07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

usericon

ชื่อเรื่อง            ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย     นางปิยนุช กิ่งทุม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงหวาน กองการศึกษา
        เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย            2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในวิจัยได้แก่ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 มีจำนวน 2 ห้อง รวมเด็กทั้งหมด 30 คน กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงหวาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 14 คน ได้มาจากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 แผน แผนละ 40 นาที 2. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ และการบอกตำแหน่ง จำนวน 5 ชุด 3. แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ 4. แบบทดสอบย่อย เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ วัดความพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของแต่ละหน่วย การเรียนรู้มี 5 ฉบับ ฉบับละ 8 ข้อ และ 5. แบบทดสอบรวมเป็นแบบทดสอบที่เป็นแบบเลือกตอบวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในเรื่อง การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ และการบอกตำแหน่ง เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์มี 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัย ปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 81.79/81.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของทักษะ การเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของทักษะ การจำแนก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการจำแนกเพิ่มขึ้น
2.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของทักษะ การจัดหมวดหมู่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะ การจัดหมวดหมู่เพิ่มขึ้น
2.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของทักษะ การเรียงลำดับ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียงลำดับเพิ่มขึ้น
        2.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของทักษะ การบอกตำแหน่ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการบอกตำแหน่งเพิ่มขึ้น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^