LASTEST NEWS

08 เม.ย. 2563ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทันที ไม้ต้องรอเมล์ 08 เม.ย. 2563ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วยใช้ข้อสอบภาค ก ของก.พ. 08 เม.ย. 2563ด่วน! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การก้าวสู่ห้องเรียนโลกอนาคตด้วย Google Classroom ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ผ่านรับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563นายกฯไฟเขียว ศธ.ซื้อ"แท็บเล็ต" แจกนักเรียน รองรับเรียนสอนทางออนไลน์  08 เม.ย. 2563"ณัฏฐพล"เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี63เป็น1ก.ค. 07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ศึกษา    นางฉัตรตราภรณ์ บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ศึกษา     2561

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน รูปแบบการศึกษา ผู้ศึกษาใช้แบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยและคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent Sample

    ผลการศึกษาพบว่า
1. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 57.27 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 85.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
    1.1 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็น ร้อยละ 55.15 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 84.24
    1.2 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 57.58 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 86.06
    1.3 ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 58.18 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็น ร้อยละ 85.45
    1.4 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 58.18 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 87.27
2. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นหลังการทำกิจกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อล็ก ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^