LASTEST NEWS

08 เม.ย. 2563ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทันที ไม้ต้องรอเมล์ 08 เม.ย. 2563ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วยใช้ข้อสอบภาค ก ของก.พ. 08 เม.ย. 2563ด่วน! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การก้าวสู่ห้องเรียนโลกอนาคตด้วย Google Classroom ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ผ่านรับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563นายกฯไฟเขียว ศธ.ซื้อ"แท็บเล็ต" แจกนักเรียน รองรับเรียนสอนทางออนไลน์  08 เม.ย. 2563"ณัฏฐพล"เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี63เป็น1ก.ค. 07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนคงคารามอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้รายงาน     นายธนพล เริ่มคิดการณ์
ปีการศึกษา     2561
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ในด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 331 คน โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 240 คน โดยเทียบxxxส่วน นักเรียน 1 ชั้น ต่อนักเรียน 40 คน และ 2) ครูผู้สอน จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ได้สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน รวมทั้งนิยามปฏิบัติการ โดยใช้คำถาม 2 ประเภท คือ คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้านกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านคุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
        3. ผลการประเมินพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน คงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีผลการประเมินพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ
anochapnn 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:02 น. 0 12
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^