LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2563สพม.25 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา สมัคร 8-16 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา สมัคร 1-9 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารฯ 03 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตราด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบว

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
ผู้วิจัย        นางสาวคมคาย จันทจร
สังกัด        โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ปีที่พิมพ์    2562

บทคัดย่อ
    การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้บทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 33 คน จากห้องเรียน 1 ห้อง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) บทเรียนเครือข่ายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยในการประเมิน 4.52 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 12 แผน ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.50 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.27 – 0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 – 0.89 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependents Sample)
    ผลการวิจัยพบว่า
1.    บทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.02/78.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
2.    ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.5228 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5228 หรือคิดเป็นร้อยละ 52.28
3.    คะแนนเฉลี่ยจากการใช้บทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.    ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งเห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บทเรียนเครือข่าย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงศึกษาได้ที่ https://sites.google.com/view/krukhomkhay
kchuntachorn 08 มี.ค. 2563 เวลา 11:55 น. 0 252
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^