LASTEST NEWS

26 ก.พ. 2563แนะรัฐผุด“ชิม ช้อป ใช้”ช่วยผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม 26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่ 26 ก.พ. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สรุปสถิติยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันแรก 232 อัตรา

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย    นางสาวเกษศริน พรหมอินทร์
ปีที่วิจัย    2561

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน
ตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 26 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยเป็นนักเรียนปกติทั้งหมดและเป็นห้องเรียน
คละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิด
ของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47-0.78 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.33-0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.90 จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35-0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.79 จำนวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
        ผลการวิจัยปรากฏว่า
    1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 86.69/87.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของ
เดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า 0.7357 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.57
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับมากที่สุด


    

mchalerm 14 ก.พ. 2563 เวลา 21:32 น. 0 21
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^