LASTEST NEWS

26 ก.พ. 2563แนะรัฐผุด“ชิม ช้อป ใช้”ช่วยผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม 26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่ 26 ก.พ. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สรุปสถิติยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันแรก 232 อัตรา

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทย

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัย        นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริ
ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
    การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ของครูผู้สอนนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทฺธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4) การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน ชุดการเรียนรู้ จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่า t-test

    ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ของครูผู้สอนนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ของครูผู้สอน โดยภาพรวม พบว่า ทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน มีความต้องการที่จะให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ควรเรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นวิถีพื้นถิ่น การเรียนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย ครูควรใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น สื่อควรเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเอง ออกแบบเอง ในด้านการแสดงต่าง ๆ อาจเป็นชุดการสอน หรือสื่อผสม ที่ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เองตามความสนใจอย่างอิสระ เหมาะสมกับวัย จัดนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความรักที่จะเรียนนาฏศิลป์
    2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ เท่ากับ ตั้งแต่ .60 - 1.00 และผล
การประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2“อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D.= 0.63 ) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.47/ 85.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    3. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องนาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ชุด มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องสวยงาม
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอยู่ในระดับดีมาก
    4. ผลการประเมินการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นักเรียนมีพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D.=0.67)
chitlada1929 13 ก.พ. 2563 เวลา 14:15 น. 0 137
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^