LASTEST NEWS

02 มี.ค. 2564ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสายนอกเวลางาน ไม่ผิด! และนายจ้างไม่สามารถไล่ออกเพราะเหตุผลนี้ได้ 02 มี.ค. 2564ครม. เห็นชอบชะลอขยายเกษียณอายุราชการ เหตุ ควรจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อน 02 มี.ค. 2564"บิ๊กตู่"มอบ “คุณหญิงกัลยา” นั่งรักษาการ "รมว.ศธ." 02 มี.ค. 2564"คุณหญิงกัลยา"เดินหน้า10 นโยบายเร่งด่วนศธ. 02 มี.ค. 2564อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม – วันหยุดประจำภาค ปี 2564 รวม 8 วัน 01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษ

usericon

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษ
ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน         นายโกสินทร์ บุญมาก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
     วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สถานศึกษาที่สังกัด     โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่จัดพิมพ์          พ.ศ. 2556    


บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 4) ประเมินด้านผลผลิต การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 188 คน ประกอบด้วยครูในโรงเรียนจำนวน 17 คน และคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 82 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 82 คน ที่ได้มาจากการการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับครู ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต และฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
        1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.64) ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ โครงการ
มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โครงการเหมาะสมกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
        2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.60) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารจัดการ
        3. ด้านกระบวนการของโครงการโดยภาพตามความคิดเห็นของครู มีความคิดเห็น
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การวัดและประเมินผล และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
( = 4.46) ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และ
แผ่เมตตา รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
        4. ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความคิดเห็น การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ ด้านพัฒนากาย รองลงมา คือ ด้านพัฒนาศีล และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านพัฒนาปัญญา และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกระดับชั้น เท่ากับ 2.83 คิดเป็นร้อยละ 95.37
     5. ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( = 4.38) และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านที่มี ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต
    กล่าวโดยสรุปโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินการต่อไป


Phayomrat 18 ก.ย. 2556 เวลา 22:31 น. 0 1,419
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^