LASTEST NEWS

26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่ 26 ก.พ. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สรุปสถิติยอดผู้สมัครพนักงานราชการ วันแรก 232 อัตรา 25 ก.พ. 2563ข่าวดี! กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 20 อัตรา - รายงานตัว 2 มีนาคม 2563

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ่านต่อได้ที่: https://www.kruw

usericon

ชวลิต ชมโพธิ์สอน : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง
อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีการศึกษา : พ.ศ. 2562
    
     บทคัดย่อ
การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพ การสร้างและพัฒนารูปแบบการทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัย 4 ระยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ     ผู้บริหาร และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 506 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการตอบแบบสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม คือ ผู้บริหาร และครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การทดลองใช้รูปแบบ คือ บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก จำนวน 13 คน และบุคลากรโรงเรียนบ้านกระดาน จำนวน 3 คน รวม 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบที่สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า 1) ด้านการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด มีการฝึกให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผล 2) ด้านรูปแบบด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการบรรยายไปเป็นห้องเรียนที่เน้นนักเรียนให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน 3) ด้านการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน มีการวางแผนให้ผู้เรียนมีการอภิปรายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อทบทวนเนื้อหาและผลการเรียน 4) ด้านการเรียนรู้แบบใช้เกม มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมเสริมการเรียนการสอนและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) ด้านเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ มีการแนะนำแหล่งสืบค้นหาความรู้จากวิดีโอหรือ YouTube วิดีโอออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม 6) ด้านเรียนรู้แบบโต้วาที มีการฝึกทักษะการโต้วาทีให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ 7) ด้านเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ มีการฝึกให้ผู้เรียนตั้งคำถามทดสอบที่สร้างโดยนักเรียนหลังเรียนเรียนเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว 8) รูปแบบด้านเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้จัดทำผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ 9) รูปแบบด้านเรียนรู้แบบกรณีศึกษา มีการสำรวจกรณีศึกษาจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ 10) รูปแบบด้านเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในสมุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 11) ด้านเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ และ12) รูปแบบด้านเรียนรู้แบบแผนผังความคิด มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความคิดใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เรียนคิดได้อย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการทดลองส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 ด้านภาษา คะแนนรวมเท่ากับ 72.08 ด้านคำนวณ คะแนนรวมเท่ากับ 73.62 ด้านเหตุผล คะแนนรวมเท่ากับ 66.59 รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 70.76 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน และพบว่าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 อีกด้วย 4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปรียง อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมในระดับมาก ทั้ง 12 ด้าน
pangcharee.b 11 พ.ย. 2562 เวลา 13:05 น. 0 83
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^