LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 15 ก.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 15 ก.ค. 2563กศจ.กำแพงเพชร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องที่ 2 แหล่งธรรมลือเลื่อง และบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบ DIREK Model
……………………………………………………………
ที่มาและความสำคัญ
    ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประสบ
กับปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีน้ำหนักคะแนนเต็ม
20 คะแนน คะแนนที่ได้จากการประเมิน คือ 8.09 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ จุดที่ควรพัฒนา
คือ (1) การเรียนการสอนควรที่ใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (2) ควรพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาความคิดให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน (3) ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยเสริมความรู้ในเนื้อหาบทเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Self – Assessment Report : SAR) พบว่า จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ผลการเรียนในวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าร้อยละ 40.26 (รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560, หน้า
12 - 13)
    จากปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทยกับ
กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อปีการศึกษา 2558 - 2561 และได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ และการอ่าน
ตามแนวทาง PISA ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้มี
ความหลากหลาย ได้แก่
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แหล่งธรรมลือเลื่อง ซึ่งเป็นการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
    2. การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 จากต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน    
    3. การสวดมนต์แปลไทย
    4. การคัดลายมือ
    5. การเขียนเรียงความ
    6. โจ๊กปริศนา
    ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางวิชาการและแนวคิด
แห่งศตวรรษ ที่ 21 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านข้อมูล สื่อ และ เทคโนโลยี
2
สื่อต่าง ๆ และด้าน ICT มาบูรณาการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเลือกเนื้อหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนตำบลบางพระ เรื่อง แหล่งธรรมลือเลื่อง ซึ่งได้เลือกเนื้อหาในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนจากคำขวัญของตำบลบางพระ มาเรียบเรียงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่นจากการอ่าน และบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ DIREK Model ดังนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ DIREK Model
                D    คือ Do          หมายถึง การลงมือปฏิบัติ
                I    คือ Integrate     หมายถึง การร่วมมือช่วยเหลือกัน
                R    คือ Report     หมายถึง การนำเสนอ
                E     คือ Emotion     หมายถึง อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
                K     คือ Knowlage     หมายถึง ได้รับความรู้

ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านใช้ความคิด สติปัญญา มีความรอบรู้ต่อสิ่งที่อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา และนำไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย
ขั้นตอนในการดำเนินการได้กำหนด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
4. แบบแผนการทดลอง
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
6. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
7. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย
9. การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
10. การหาคุณภาพชุดกิจกรรม
     11. การวิเคราะห์ข้อมูล
     12. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
imimwe 10 พ.ย. 2562 เวลา 16:51 น. 0 149
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^