LASTEST NEWS

02 ก.ค. 2563กศจ.นราธิวาส เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 19 รายงานตัว 10 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 15 รายงานตัว 14 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 02 ก.ค. 2563สพม.29 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 13 - 17 กรกฏาคม 2563 02 ก.ค. 2563สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 - 14 กรกฏาคม 2563  02 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 02 ก.ค. 2563ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน 02 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 18 02 ก.ค. 2563ก.ค.ศ.ยันเด็กจบใหม่ไม่เสียเปรียบสอบครูผู้ช่วย 02 ก.ค. 2563สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 10-20 ก.ค.2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามกระบวนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และแบบสำรวจข้อมูลผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ

    ผลการศึกษา พบว่า
    1.    ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่า มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ กำหนดภาระงานและหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่วนด้านการดำเนินโครงการ (Do) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และมีการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมให้โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดประชุมและพัฒนาการดำเนินงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
        ส่วนผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า นักเรียนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขาทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนขาดความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
    2.    ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงชึ้น
    3.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
    4.    ข้อเสนอแนะ
        4.1     ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้
        1)    ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
        2)    ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3)    ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
        4)     ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
        5) ควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนหลักในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
    2.    ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
        4.2    ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
        1)     ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
        2)    ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
        3)    ควรส่งเสริมให้ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและมีมีประสิทธิภาพ
        4)    ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
patenuch 10 พ.ย. 2562 เวลา 09:14 น. 0 119
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^