LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามกระบวนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และแบบสำรวจข้อมูลผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ

    ผลการศึกษา พบว่า
    1.    ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่า มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ กำหนดภาระงานและหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่วนด้านการดำเนินโครงการ (Do) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และมีการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมให้โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดประชุมและพัฒนาการดำเนินงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
        ส่วนผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า นักเรียนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขาทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนขาดความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
    2.    ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงชึ้น
    3.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
    4.    ข้อเสนอแนะ
        4.1     ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้
        1)    ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
        2)    ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3)    ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
        4)     ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
        5) ควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนหลักในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
    2.    ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
        4.2    ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
        1)     ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
        2)    ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
        3)    ควรส่งเสริมให้ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและมีมีประสิทธิภาพ
        4)    ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
patenuch 10 พ.ย. 2562 เวลา 09:14 น. 0 33
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^