LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563คืนนี้สทศ.เปิดระบบให้เช็คผลสอบ GAT/PAT 02 เม.ย. 2563วางแผนควบรวมโรงเรียนให้ครูรับมือสอนออนไลน์ 02 เม.ย. 256317 เม.ย.นี้บอร์ดกพฐ.เคาะรับม.1 และม.4ผ่านออนไลน์ 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563

การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง            ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์
ผู้ทำวิจัย        นายชัยวัฒน์ อาษานอก โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        บุรีรัมย์ เขต 4
ปี พ.ศ.         2560

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน มีระดับความสามารถทางสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้ำซ้อนหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน
5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ จำนวน 14 ชุด แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริม
การเรียนรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test

    ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายมีความบกพร่องด้านการเขียน และด้านการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 50.00 เท่ากัน เด็กนักเรียนมีปัญหามากที่สุดในด้านการเขียนคำพื้นฐานในระดับชั้นเรียนไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการนำแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์มาแก้ปัญหาด้านการเขียนคำพื้นฐานในระดับชั้นเรียนไม่ได้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 นอกจากนี้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 93.80
2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ มีประสิทธิภาพ 88.74/83.20
    3. ความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ อยู่ในระดับดีมาก และความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54

kruwandee 09 พ.ย. 2562 เวลา 13:34 น. 0 85
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^