LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช”

การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง            ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์
ผู้ทำวิจัย        นายชัยวัฒน์ อาษานอก โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        บุรีรัมย์ เขต 4
ปี พ.ศ.         2560

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน มีระดับความสามารถทางสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้ำซ้อนหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน
5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ จำนวน 14 ชุด แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริม
การเรียนรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test

    ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายมีความบกพร่องด้านการเขียน และด้านการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 50.00 เท่ากัน เด็กนักเรียนมีปัญหามากที่สุดในด้านการเขียนคำพื้นฐานในระดับชั้นเรียนไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการนำแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์มาแก้ปัญหาด้านการเขียนคำพื้นฐานในระดับชั้นเรียนไม่ได้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 นอกจากนี้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 93.80
2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ มีประสิทธิภาพ 88.74/83.20
    3. ความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ อยู่ในระดับดีมาก และความสามารถในการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54

kruwandee 09 พ.ย. 2562 เวลา 13:34 น. 0 55
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^