LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช”

การพัฒนาชุดนิทานชุดสนุกกับสระ CHAIWAT MODEL

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ทำวิจัย    นายชัยวัฒน์ อาษานอก โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        บุรีรัมย์ เขต 4
ปี พ.ศ.         2559

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดนิทาน
ชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ
เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีระดับความสามารถทางสติปัญญาปกติ ไม่มี
ความพิการซ้ำซ้อนหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 5 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อ
การเรียนรู้ จำนวน 8 เรื่อง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
    
                
ผลการวิจัยพบว่า
    1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL พบว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
และด้านการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100.000 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากัน เด็กนักเรียนมีปัญหามากที่สุดในด้านการอ่านคำพื้นฐานในระดับชั้นเรียนไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการนำชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL มาแก้ปัญหาด้านการอ่านคำพื้นฐานในระดับ
ชั้นเรียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 โดยนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคำพื้นฐานที่ประสมด้วยสระเออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว และเอา ค่าเฉลี่ย 5.00 นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดเชาวน์ปัญญาของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เท่ากับ 93.60
    2. ประสิทธิภาพของชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL
มีประสิทธิภาพ 92.58/86.11
    3. ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการสอนโดยใช้ชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL อยู่ในระดับดีมาก และความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดย
การจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีความพึงพอใจต่อชุดนิทานชุดสนุกกับสระโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CHAIWAT MODEL อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67

kruwandee 09 พ.ย. 2562 เวลา 13:32 น. 0 45
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^