LASTEST NEWS

12 พ.ย. 2562ดึงครูเกษียณแล้วแต่ยังเป็นหนี้เข้าศูนย์เศรษฐกิจฐานราก 12 พ.ย. 2562ชี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัญหาใหญ่ก่อหนี้ครู 12 พ.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 + บ้านพักฟรี! 12 พ.ย. 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก สมัครบัดนี้-22พ.ย.62 12 พ.ย. 2562กศจ.สระบุรี ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ราย 11 พ.ย. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 11 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.หนองคาย เปิดสอบพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 11-15 พ.ย.2562 11 พ.ย. 2562ยันปี63ทุกโรงเรียนใช้เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว1กิ๊กกะไบต์ 11 พ.ย. 2562โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา - สมัคร 18-26 พ.ย.2562 10 พ.ย. 2562ชะลอตั้ง ศธภ.รอปรับโครงสร้างชัดเจน 

เผยแพร่ผลงานวิชาพระพุทธศาสนา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ผู้รายงาน     นางสุชัญสินี นาพันธ์

บทคัดย่อ
    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ(%) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (T-test แบบ dependent samples) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
    ผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูง (E1/E2) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 81.61/89.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) และ ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แยกผลการศึกษาเป็นรายเล่ม พบว่าบทเรียนสำเร็จรูปฯ ทั้ง 5 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในแต่ละเล่มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าการเริ่มเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมจะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 และผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปฯ แต่ละเล่ม จะมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.70 ซึ่งจะมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ 0.50 ผลการศึกษาร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่ม และเมื่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปครบทั้ง 5 เล่ม พบว่าค่าร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมมีค่าร้อยละ 37.27 และค่าร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละเล่มจะมีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 25
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77) และผลการวิเคราะห์การกระจายของค่าระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละข้อไม่เกิน 1.00 นั่นก็หมายความว่า การกระจายของค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับมากที่สุด
tomornk2 08 พ.ย. 2562 เวลา 00:06 น. 0 10
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^