LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563คืนนี้สทศ.เปิดระบบให้เช็คผลสอบ GAT/PAT 02 เม.ย. 2563วางแผนควบรวมโรงเรียนให้ครูรับมือสอนออนไลน์ 02 เม.ย. 256317 เม.ย.นี้บอร์ดกพฐ.เคาะรับม.1 และม.4ผ่านออนไลน์ 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาพระพุทธศาสนา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ผู้รายงาน     นางสุชัญสินี นาพันธ์

บทคัดย่อ
    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ(%) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (T-test แบบ dependent samples) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
    ผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูง (E1/E2) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 81.61/89.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) และ ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แยกผลการศึกษาเป็นรายเล่ม พบว่าบทเรียนสำเร็จรูปฯ ทั้ง 5 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในแต่ละเล่มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าการเริ่มเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมจะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 และผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปฯ แต่ละเล่ม จะมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.70 ซึ่งจะมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ 0.50 ผลการศึกษาร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่ม และเมื่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปครบทั้ง 5 เล่ม พบว่าค่าร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมมีค่าร้อยละ 37.27 และค่าร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละเล่มจะมีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 25
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77) และผลการวิเคราะห์การกระจายของค่าระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละข้อไม่เกิน 1.00 นั่นก็หมายความว่า การกระจายของค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับมากที่สุด
tomornk2 08 พ.ย. 2562 เวลา 00:06 น. 0 72
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^