LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช”

เผยแพร่ผลงานวิชาพระพุทธศาสนา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ผู้รายงาน     นางสุชัญสินี นาพันธ์

บทคัดย่อ
    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ(%) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (T-test แบบ dependent samples) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
    ผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูง (E1/E2) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 81.61/89.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) และ ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แยกผลการศึกษาเป็นรายเล่ม พบว่าบทเรียนสำเร็จรูปฯ ทั้ง 5 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในแต่ละเล่มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าการเริ่มเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมจะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 และผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปฯ แต่ละเล่ม จะมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.70 ซึ่งจะมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ 0.50 ผลการศึกษาร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่ม และเมื่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปครบทั้ง 5 เล่ม พบว่าค่าร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมมีค่าร้อยละ 37.27 และค่าร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละเล่มจะมีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 25
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77) และผลการวิเคราะห์การกระจายของค่าระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละข้อไม่เกิน 1.00 นั่นก็หมายความว่า การกระจายของค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับมากที่สุด
tomornk2 08 พ.ย. 2562 เวลา 00:06 น. 0 40
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^