LASTEST NEWS

12 พ.ย. 2562ดึงครูเกษียณแล้วแต่ยังเป็นหนี้เข้าศูนย์เศรษฐกิจฐานราก 12 พ.ย. 2562ชี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัญหาใหญ่ก่อหนี้ครู 12 พ.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 + บ้านพักฟรี! 12 พ.ย. 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก สมัครบัดนี้-22พ.ย.62 12 พ.ย. 2562กศจ.สระบุรี ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ราย 11 พ.ย. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 11 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.หนองคาย เปิดสอบพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 11-15 พ.ย.2562 11 พ.ย. 2562ยันปี63ทุกโรงเรียนใช้เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว1กิ๊กกะไบต์ 11 พ.ย. 2562โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา - สมัคร 18-26 พ.ย.2562 10 พ.ย. 2562ชะลอตั้ง ศธภ.รอปรับโครงสร้างชัดเจน 

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
         ศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข                     
ผู้วิจัย            นางชวัลลักษณ์ แสนเลิศ
โรงเรียน        ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
            จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ
    
    การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม เป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีก ปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การพับ การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับพัฒนาการ กล่าวได้ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมเป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ในการฝึกการควบคุมนิ้วมือ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ตลอดจนการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือ ฝึกสมาธิ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพร้อมกัน และเด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด จากการนำเสนอผลงานของตนเอง และจัดป้ายนิเทศซึ่งทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ได้ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างสรรค์จินตนาการ เกิดความสนุกได้แสดงอย่างอิสระ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนเด็กเล็ก อายุ 3-4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพัฒนาการด้านการเขียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการเขียนให้กับเด็กปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้นำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักาะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม และ เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาย – หญิง อายุ 3 ขวบ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียน โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม จำนวน 16 แผน แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการเขียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test
    ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.42/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์พัฒนาการเขียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม มีค่าเท่ากับ 0.7014 คิดเป็นร้อยละ 70.14 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
            โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมครูปฐมวัยสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย และครูผู้สอนยังสามารถบูรณาการวิธีการนี้เข้ากับวิชาอื่น ได้อีกด้วย
Chawanluk.na 05 พ.ย. 2562 เวลา 09:44 น. 0 40
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^