LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 26 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2563กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

usericon

ชื่อเรื่อง      : รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
ชื่อผู้รายงาน : นางอังคณา ฉางข้าวคำ
ปีที่รายงาน     : 2561

        การประเมินผลโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L. Stufflebeam ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ประเมินด้านสภาพบริบท (Context Evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 46 คนประกอบด้วย ครู จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ขอบเขตเนื้อหาประเมินด้านสภาพบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้าน แม่ป้อกใน จากการตอบแบบสอบถามของครูผู้ปฏิบัติงานโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จำนวน 10 คน สรุปผล ได้ดังนี้
        1.1 ด้านสภาพบริบท (Context )
        พบว่า มีผลการประเมิน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ โครงการมีหลักการการดำเนินการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการมีหลักการการดำเนินการที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ โครงการมีเป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความเป็นไปได้ในเชิงประจักษ์และรายการที่มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับต่ำสุด แต่อยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
        1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
        มีผลการประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีความเหมาะสมรองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ มีการเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามโครงการ และครูและวิทยากร มีความรัก ความเอื้ออาทร และเข้าใจนักเรียน ดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก คือ มีการให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร และวิทยากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการทอผ้ากี่เอว อย่างมีประสิทธิภาพมีปริมาณของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้อรายการอื่น ๆ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
            1.3 ด้านกระบวนการ (Process)
                1) ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ขั้นการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ ขั้นการประเมินผล สรุปผล และรายงานและขั้นเตรียมการโครงการ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทรายอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
                2) ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแล้ว รายการที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุดในระดับมากที่สุด ได้แก่ การคัดเลือกนักเรียนการคัดเลือกนักเรียนเป็นสมาชิกโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการเยี่ยมบ้านของนักเรียน รองลงมามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ การร่วมงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุดอยม่อนและการทำบุญประจำปี การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการบวชป่าร่วมกับชุมชน กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำหรือฝายมีชีวิตร่วมกับชุมชน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการปลูกป่าเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันเข้าพรรษา ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ กิจกรรมการเข้ากลุ่มยุวฑูตน้อยแยงกอยผ่อป่าร่วมกับชุมชน และการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นตามลำดับ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
             1.4    ด้านผลผลิต (Product )
                ผลการประเมิน ความเหมาะสมของการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ กระบวนการดำเนินงาน รองลงมาคือ คุณภาพนักเรียน และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอื่น คือ ด้านบุคลากร ตามลำดับ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
         1.5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

    ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด ของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
     1. ด้านผลกระทบต่อครูผู้ปฏิบัติงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         1.1 ครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านในโรงเรียน และต้องมารับผิดชอบ โครงการนี้ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก
         1.2 การนิเทศติดตามงานควรต่อเนื่อง สม่ำเสมอให้มากขึ้น ทั้งจากผู้บังคับบัญชาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         1.3 งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทอผ้ากี่เอวยังไม่เพียงพอ
    2. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
         2.1 ควรเพิ่มบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก
         2.2 จัดทำแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ มีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและให้ขวัญและกำลังใจแก้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
         2.3 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ จากฝ่ายบริหารและขอความร่วมมือจากชุมชน เช่น การจัดผ้าป่า ศิษย์เก่า
        
2. ผลการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการประเมินผล การดำเนินงานโครงการ พบว่า
            2.1 ผลการประเมินโดยนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อได้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้อรายการอื่น ๆ แต่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน คือ นักเรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเอง ตามลำดับ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
            2.2 สรุปผลของการสอบถามความคิดเห็นด้านการเสนอแนะของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด มีดังนี้
1.    ผลกระทบที่เกิดกับการดำเนินงานตามโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
1) งบประมาณในการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ การทอผ้ากี่เอว มีจำกัด
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้ากี่เอวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงให้อยู่ในระดับมากที่สุด
3) ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
1) ควรมีการประชุมชี้แจงและสร้างตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสมในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์การจัดทำต่างๆ รวมทั้งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป ในการดำเนินงานให้เพียงพอ
2) ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามระบบอย่างต่อเนื่อง
3) ควรพิจารณาคัดเลือกสมาชิกโครงการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและการสมัครใจสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน
da 25 ก.ย. 2562 เวลา 20:26 น. 0 182
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^