LASTEST NEWS

06 ส.ค. 2563กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.นราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563ถกศบค.7 ส.ค.ปลดล็อครร.4,500แห่งเรียนonsite 100%

วิจัยในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี ครู ระพีพร

usericon

รายงานวิจัยในชั้นเรียน
1.ชื่อผู้ศึกษา
     นางสาวระพีพร พยอม
2.ชื่อผู้รับการศึกษาและระยะเวลาที่ทำการศึกษานายเอ อายุ 18 ปี 6 เดือน
เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
3.สาเหตุที่ศึกษา
    1 ไม่ค่อยสนใจในการเรียน สังเกตจากการไม่ส่งงาน และไม่จดบันทึกเวลาครูสอน
    2 ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในห้องเรียน
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนเพราะเป็นครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาแนะแนวจึงสนใจรายกรณีนี้และต้องการศึกษา

4.ลักษณะปัญหา
    1 ไม่สนใจในการเรียนสังเกตได้จากการไม่จดตามเวลาครูสอน และไม่ส่งงานในหลายรายวิชา

5.ข้อมูลที่ได้รับจากรายกรณีที่ถูกศึกษา
    5.1 ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
    5.1.1 ลักษณะทั่วไป
    เอเป็นคนรูปร่างสูง ผอม น้ำหนัก 57 สูง 170 เป็นคนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยพูด ไม่สุงสิงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน แต่งกายสะอาด เวลาเรียนชอบนั่งก้มหน้า ไม่จดบันทึก และไม่ส่งชิ้นงานตามที่ครูสั่ง เข้าห้องเรียนช้า ไม่ค่อยสนใจในการเรียน จนมักติด 0 ร หลายรายวิชา จนต้องกลับมาแก้ไขผลการเรียน
    5.1.2 ประวัติส่วนตัว ชื่อเล่น เอ เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2545 อายุ 18 ปี 6 เดือน รับจ้างทั่วไป อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาโด ตำบลโนนราศี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บิดาและมารดาเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำนา
    5.1.3 ประวัติครอบครัว
    ในบ้านของ เอ มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ เอกภูมิ และพี่ชาย
บิดาชื่อ นายสง โคตรจันทา อาชีพทำนา มารดาชื่อ สนัน มาลี อาชีพทำนา
    5.2 ประวัติการศึกษา
เอกภูมิ เข้าเรียนที่โรงเรียนบรบือวิทยาคารตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.6/3 ประวัติด้านการเรียนจาก ปพ.6 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เพราะมีบางรายวิชาที่ติด 0 ร จนต้องแก้ไขผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา
    5.3 ประวัติด้านสุขภาพ
5.3.1 สุขภาพกาย
เอกภูมิ เป็นคนรูปร่างสูง ผอม น้ำหนัก 57 สูง 170 ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี นานๆครั้งจะป่วยเป็นไข้และปวดหัว ไม่มีประวัติประสบอุบัติเหตุ
    5.3.2 สุขภาพจิต
    เอกภูมิ เป็นคนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยพูด     
    5.3.2.2 ปัญหาของเด็กเมื่ออยู่บ้าน
    ตามคำบอกเล่าของคุณแม่ เอกภูมิ เป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดและค่อยสนใจทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว ไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่ และไม่ยอมทำงานบ้านเลย เวลาว่างส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการเล่นเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ เพราะวันหยุดจะต้องไปทำงานรับจ้างช่วยพ่อแม่ ไม่ได้วางแผนว่าจะเรียนต่อสาขาอะไรในอนาคต พี่ชายมีครอบครัวแล้ว
6.ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.1 จากครูที่ปรึกษา (คุณครูวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดี ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 )
    จากการสัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษา ทราบว่า เอกภูมิ เรียนหนังสือในระดับพอใช้ค่อนข้างไปทางต่ำ เพราะจะติด 0 ร ในบางรายวิชา สาเหตุเนื่องมาจากไม่ยอมส่งงานหรือไม่ยอมทำกิจกรรมในชั้นเรียนตามที่ครูมอบหมาย
    จากการสัมภาษณ์ครูรายวิชาสังคมศึกษา
    จาการสัมภาษณ์ครูผูสอนรายวิชาสังคมศึกษา พบว่า เอกภูมิ เข้าห้องเรียนช้า ไม่ส่งงาน และชอบนั่งหลังห้องเล่นโทรศัพท์มือถือ
จากหัวหน้าห้อง
เอกภูมิ ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนในชั้นเรียน ไม่มีความรับผิดชอบในงานที่ครูมอบหมาย
7.เครื่องมือและกลวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
    การสังเกต
ผู้ทำการศึกษาได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของเอกภูมิ พบว่า เวลาอยู่ในห้องเรียนจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนมักจะก้มหล้าเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่สนใจการเรียนและไม่จดตามที่ครูสอน
    การสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกภูมิ ทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกนคอเขาเป็นคนค่อนข้างขรึม ไม่สุงสิกับใครจะใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่
    สังคมมิติ
จากการทำสังคมมิติ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า สภาพทางสังคมของเอกภูมิ ไม่ดีเลยคือไม่มีเพื่อนในชั้นเรียนคนไหนเลือกเอกภูมิเป็นอันดับแรกเลย
    การเยี่ยมบ้าน
จากการเยี่ยมบ้าน ได้พบว่า เอกภูมิอยู่บ้านปูนชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง มีห้องนอน 2 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เอกภูมิไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเลยในบ้าน ได้เงินวันละ 100 บาท ในการมาโรงเรียน เดินทางโดยรถจักยานยนต์
    ปพ.6
จากการศึกษาในสมุดประจำตัวนักเรียนทำให้ทราบว่า เอกภูมิ มักมีปัญหาทางด้านการเรียนและจะต้องแกไข้หลังจากการประกาศผลสอบในทุกเทอม
8.การวินิจฉัย
    เอกภูมเป็นเด็กที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียน ในครอบครัวจะมีหน้าที่ทำงานรับจ้างช่วงวันหยุด ทำให้ไม่ให้ความสนใจในการศึกษามากนัก และไม่ได้วางแผนการศึกษาในอนาคต จึงทำให้ติด ร ในบางรายวิชา และไม่ค่อยสนใจในการเรียน ทั้งเข้าเรียนช้า ไม่ส่งงาน และไม่จดตามที่ครูสอน
    8.1 ปัญหาด้านครอบครัว
เนื่องจากพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป และหน้าที่ของเอกภูมิคือการรับจ้างช่วยพ่อแม่ จึงทำให้เขาเห็นความสำคัญของการทำงานมากกว่าการเรียนหนังสือ
    8.2 ปัญทางด้านการเรียน
เนื่องจากครอบครัวไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียน จึงทำให้เอกภูมิไม่ค่อยสนใจการเรียน เข้าเรียนช้าทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน
9.การช่วยเหลือและวิธีดำเนินการ
    จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ เอกภูมิ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนั้น พอสรุปการช่วยเหลือและวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้
    ด้านครอบครัว
    โดยการไปเยี่ยมบ้านจึงได้แนะนำผู้ปกครองว่าควรที่จะให้ความสำคัญด้านการเรียนของเอกภูมิ ซักถามกิจกรรมต่างๆของเขาในแต่ละวัน เอาใจใส่ให้มากขึ้น
ด้านการเรียน
โดยการร่วมมือของครูผู้สอนทุกรายวิชาเอาใจใส่และสอบถาม เอกภูมิมากขึ้น รวมทั้งขอดูสมุดขอดูงานแต่ละชั่วโมง อีกทั้งผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เอกภูมิ โดยให้เอกภูมิได้วางแผนการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น
10.การทำนายผล
    10.1 ปัญหาทางด้านการเรียน
ถ้าทางด้านครอบครัวให้ความสำคัญเรื่องการเรียน ใส่ใจด้านการเรียนของเอกภูมิ จะทำให้เขาสนใจด้านการเรียนมากขึ้น เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เสียการเรียนและไม่ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนหนังสือเลย อาจจะส่งผลในอนาคตเวลาประกอบอาชีพเพราะจะขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
11.การติดตามผล
    ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหลังจากให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เอกภูมิแล้วได้สังเกตว่า เอกภูมิเข้าเรียนมากขึ้น
ปัญหาทางด้านการเรียน เริ่มมีงานส่งครูในบ้างในบางรายวิชา และส่งงานเพื่อแก้ไขผลการเรียนที่ผ่านมา
12.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารายละเอียดทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การรวมรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ทราบว่า นนธชัย มีปัญหา 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านความรักความอบอุ่น เนื่องจากพ่อแม่ทำงานที่ต่างจังหวัดนานๆจะกลับบ้านจึงทำให้ไม่สนิทกับพ่อแม่ และขาดความรักความเอาใจใส่ตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่ นนธชัย ยังเด็ก ทำให้ไม่สนิทกับพ่อแม่รุสึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจตน ถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้ติดเพื่อนติดเกมส์เสียการเรียนไปเลยก็ได้ ปัญหาทางด้านการเรียน เนื่องจากมีปัญหาทาด้านครอบครัวจึงทำให้ไม่ค่อยสนใจการเรียน เข้าเรียนช้าทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน เพราะเอาความสนใจไปให้กับเพื่อนกลุ่มเดียวกันซึ่งอยู่คนละห้อง และให้ความสนใจกับการเล่นเกมส์โทรศัพท์มากกว่า หากปล่อยไว้จะทำให้เสียการเรียนและไม่ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนหนังสือเลย อาจจะส่งผลในอนาคตเวลาประกอบอาชีพเพราะจะขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และ ปัญหาทางด้านการปรับตัว การปรับตัว ของนนธชัย ไม่ดีเลย เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันได้เลย และถ้าปล่อยไว้อาจจะไม่อยากมาโรงเรียนหรือออกจากการเรียนไปเลยก็เป็นได้
ข้อเสนอแนะ
สำหรับบิดา มารดา
    ควรให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา ควรเอาใจใส่และหาเวลาให้กับลูกมากขึ้น สอบถามเรื่องราวการเรียน กิจกรรมต่างมากขึ้น
สำหรับครูอาจารย์
    ต้องมีความเมตตา และมีความเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง พยายามเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
rapeeporn356 19 ก.ย. 2562 เวลา 11:02 น. 0 370
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^