LASTEST NEWS

06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2563กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.นราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563ถกศบค.7 ส.ค.ปลดล็อครร.4,500แห่งเรียนonsite 100%

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน        เมษายน แก้วทุ่น
สังกัด    โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีที่ดำเนินการ    ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ
    
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธี
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการ
ตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ( ) หาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test แบบ Dependent ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 50 ข้อ (ชุดละ 10 ข้อ) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 5) แบบประเมินคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพ
ด้านเนื้อหา คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
    ผลการศึกษา พบว่า
    1) ผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่า มีนักเรียนจำนวน 11 คน จากนักเรียนทั้งหมด 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.62 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
ในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน (ประชากร) ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 ชุด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่สามารถทบทวน ทำความเข้าใจและทำกิจกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากที่สุด
mesayon_kaew 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:50 น. 0 155
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^