LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์ 22 ม.ค. 2564โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 21-25 ม.ค.64 22 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท สมัคร 21-26 มกราคม 2564 22 ม.ค. 2564วิชาชีพครู ไม่มีการปิดกั้นใครที่อยากเป็นครู...จบสาขาอื่น อยากสอบบรรจุเป็นครู ต้องทำอย่างไร? 21 ม.ค. 2564สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 18-24 ม.ค.2564 21 ม.ค. 2564“สพฐ.”ให้รร.รอฟังศบค.เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.พ./ให้อิสระประเมิน-วัดผลแทนสอบ 21 ม.ค. 2564สพฐ. ขอความร่วมมือ รร.แข่งขันสูง เลี่ยงออกข้อสอบความรู้ตอนปลายของเทอม 2 เพราะโควิดส่งผลกระทบเรียนไม่เต็มที่

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน        เมษายน แก้วทุ่น
สังกัด    โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีที่ดำเนินการ    ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ
    
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธี
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการ
ตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ( ) หาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test แบบ Dependent ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 50 ข้อ (ชุดละ 10 ข้อ) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 5) แบบประเมินคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพ
ด้านเนื้อหา คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
    ผลการศึกษา พบว่า
    1) ผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่า มีนักเรียนจำนวน 11 คน จากนักเรียนทั้งหมด 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.62 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
ในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน (ประชากร) ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 ชุด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่สามารถทบทวน ทำความเข้าใจและทำกิจกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากที่สุด
mesayon_kaew 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:50 น. 0 202
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^