LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

เผยแพร่งานประเมินโครงการ-ผอ.ภานุพงศ์ แสงอุดม ร.ร.ผังปาล์ม 1

usericon

ชื่อวิจัย:    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้วิจัย:    ภานุพงศ์ แสงอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา:    2561

บทสรุปของผู้บริหาร

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และ 4) ประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนผังปาล์ม 1 จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f)สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
    ผลการประเมินพบว่า
        1.    สภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า
            1.1    ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
            1.2    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
        2.    ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
        3.    กระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า
            3.1    ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
            3.2    นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
        4.    ผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า
            4.1    ครูมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิตใจ
            4.2    นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิตและกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา
            4.3    ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม อยู่ในระดับมาก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^