LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัช

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญา
        ของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ผู้วิจัย        เจษฎา ลาภจิตร
ปีการศึกษา    2561

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) มีวิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบโดยใช้วิธีสังเคราะห์เอกสาร ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบ 3) การทดลองใช้รูปแบบ และ 4) การประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 69 คน
ผู้ปกครอง จำนวน 69 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 153 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน (Kerjcie & Mogan 1970 : 608) และสุ่มเป็นตัวแทนแต่กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
    1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) พบว่า ในภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52) รองลงมาคือ ด้านการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ( = 4.47) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ( = 4.46) และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.43) ตามลำดับ
    2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) มีสาระสำคัญ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) องค์ประกอบของรูปแบบตามกรอบตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ 4) ตัวชี้วัด ความสำเร็จของรูปแบบ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวม มีความเหมาะสม ความถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์
    3. การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) พบว่า
        3.1 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โดยภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48) รองลงมา คือ ด้านการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ( = 4.47) ด้านการวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร ( = 4.46) และด้านการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด ( = 4.45) ตามลำดับ
        3.2 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.52) ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^