LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่23-30 ก.ย.2562 20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

การวิจัย ชุดกิจกรรมด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS ครูศิริสิทธิ์ จุลนัน

usericon

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย :     การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้วิจัย :     นายศิริสิทธิ์ จุลนัน

    การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 35 คน โดยรูปแบบในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากระบบ SGS 2) แบบทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 3) แบบทดสอบหลังเรียน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ยพบว่า
ผลการวิจัยพบว่า    
    1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่านักเรียนที่ใช้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทที่น่าพึงพอใจ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.4 อยู่ในระดับ ดี โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ ดี คือผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และระดับ ดีมาก คือผลการเรียนระดับ 3.5 คิดเป็นร้อยละ 34.29 ระดับดี คือผลการเรียนระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และระดับค่อนข้างดี คือระดับผลการเรียน 2.5 คิดเป็นร้อยละ 5.71 และมีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้ คือระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.86 และผลจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในรายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ก่อนเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86 ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำคือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคิดเป็นร้อยละ 57.14 โดยมีผลการทดสอบเฉลี่ย 8.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และผลจากการทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 100 สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 15.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.35 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทั้งนี้มีระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 1.72 และหลังเรียนอยู่ที่ 0.50 เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันที่ 6.72 คะแนน แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) รื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก     จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยที่ 4.83 เมื่อเทียบตามระดับคุณภาพที่ระบบในแบบประเมินพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสูดเฉลี่ย 4.89 คือ ภาพรวมของชุดกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.85 และด้านรูปแบบและเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.76 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในทุกประเด็นประเมินเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน
pokosirisit 05 ก.ย. 2562 เวลา 14:56 น. 0 52
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^