LASTEST NEWS

17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนชายล้วนหกแผ่นดิน #ประกาศ เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปีการศึกษา 2563 17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.-บาท (มีประกันสังคม และที่พัก) 17 ก.พ. 2563"ณัฏฐพล"เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน 17 ก.พ. 2563ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2563สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 17 ก.พ. 25637,000โรงเรียนประถมจ่อเลิกขยายโอกาส 17 ก.พ. 2563สพม.40 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ แล้ว! 16 ก.พ. 2563คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 16 ก.พ. 2563ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อาชีพรับราชการครูจะถือเป็นทางเลือกที่ดีอยู่มั้ย 16 ก.พ. 2563ใกล้ที่ไหนไปสมัคร !! สพฐ. และ สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 144 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

การวิจัย ชุดกิจกรรมด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS ครูศิริสิทธิ์ จุลนัน

usericon

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย :     การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้วิจัย :     นายศิริสิทธิ์ จุลนัน

    การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 35 คน โดยรูปแบบในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากระบบ SGS 2) แบบทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 3) แบบทดสอบหลังเรียน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ยพบว่า
ผลการวิจัยพบว่า    
    1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่านักเรียนที่ใช้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทที่น่าพึงพอใจ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.4 อยู่ในระดับ ดี โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ ดี คือผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และระดับ ดีมาก คือผลการเรียนระดับ 3.5 คิดเป็นร้อยละ 34.29 ระดับดี คือผลการเรียนระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และระดับค่อนข้างดี คือระดับผลการเรียน 2.5 คิดเป็นร้อยละ 5.71 และมีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้ คือระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.86 และผลจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในรายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี เรื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ก่อนเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86 ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำคือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคิดเป็นร้อยละ 57.14 โดยมีผลการทดสอบเฉลี่ย 8.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และผลจากการทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 100 สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 15.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.35 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทั้งนี้มีระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 1.72 และหลังเรียนอยู่ที่ 0.50 เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันที่ 6.72 คะแนน แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) รื่อง การทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก     จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยที่ 4.83 เมื่อเทียบตามระดับคุณภาพที่ระบบในแบบประเมินพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสูดเฉลี่ย 4.89 คือ ภาพรวมของชุดกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.85 และด้านรูปแบบและเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.76 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในทุกประเด็นประเมินเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน
pokosirisit 05 ก.ย. 2562 เวลา 14:56 น. 0 158
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^