LASTEST NEWS

17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนชายล้วนหกแผ่นดิน #ประกาศ เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปีการศึกษา 2563 17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.-บาท (มีประกันสังคม และที่พัก) 17 ก.พ. 2563"ณัฏฐพล"เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน 17 ก.พ. 2563ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2563สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 17 ก.พ. 25637,000โรงเรียนประถมจ่อเลิกขยายโอกาส 17 ก.พ. 2563สพม.40 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ แล้ว! 16 ก.พ. 2563คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 16 ก.พ. 2563ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อาชีพรับราชการครูจะถือเป็นทางเลือกที่ดีอยู่มั้ย 16 ก.พ. 2563ใกล้ที่ไหนไปสมัคร !! สพฐ. และ สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 144 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

เผยแพร่ผลงาน วิจัย บันใด 5 ขั้น QSCCS ครูศิริสิทธิ์

usericon

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 1/2562 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้วิจัย :     นายศิริสิทธิ์ จุลนัน
         การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 29 คน โดยรูปแบบในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 2) แบบทดสอบหลังเรียน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่า t-test และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวิจัยพบว่า
ผลการวิจัยพบว่า    
         1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่าผลผลจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ก่อนเรียนพบว่ามีผลการทดสอบเฉลี่ย 10.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผลจากการทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 100 สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.70 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้มีระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนอยู่ที่ 1.34 และหลังเรียนอยู่ที่ 0.55 เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test ปรากฏว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 36.45 แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) รื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 29 คน พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยที่ 4.82 เมื่อเทียบตามระดับคุณภาพที่ระบบในแบบประเมินพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสูดเฉลี่ย 4.89 คือ ภาพรวมของชุดกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.86 และด้านรูปแบบและเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.76 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาจากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในทุกประเด็นประเมินเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน
pokosirisit 05 ก.ย. 2562 เวลา 13:41 น. 0 100
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^