LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่23-30 ก.ย.2562 20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

เผยแพร่ผลงาน วิจัย บันใด 5 ขั้น QSCCS ครูศิริสิทธิ์

usericon

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 1/2562 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้วิจัย :     นายศิริสิทธิ์ จุลนัน
         การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 29 คน โดยรูปแบบในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 2) แบบทดสอบหลังเรียน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่า t-test และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวิจัยพบว่า
ผลการวิจัยพบว่า    
         1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) เรื่อง การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่าผลผลจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ก่อนเรียนพบว่ามีผลการทดสอบเฉลี่ย 10.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผลจากการทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 100 สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.70 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้มีระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนอยู่ที่ 1.34 และหลังเรียนอยู่ที่ 0.55 เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test ปรากฏว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 36.45 แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) รื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 29 คน พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยที่ 4.82 เมื่อเทียบตามระดับคุณภาพที่ระบบในแบบประเมินพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสูดเฉลี่ย 4.89 คือ ภาพรวมของชุดกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.86 และด้านรูปแบบและเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.76 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาจากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในทุกประเด็นประเมินเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกประเด็นการประเมิน
pokosirisit 05 ก.ย. 2562 เวลา 13:41 น. 0 36
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^